پروژه های ابارا


نام پروژه:

دانشگاه علم و صنعت ايران


شهر:

تهران


کارفرما:

شرکت کار و اندیشه


محصولات مورد استفاده:

چيلر جذبی شعله مستقیم


توضیحات پروژه:

2 دستگاه چيلر جذبی شعله مستقیم به ظرفيت كلي 720 تن برودتي - مدل 2*RCD-L036 - - تهران
2 دستگاه چيلر جذبی شعله مستقیم به ظرفيت كلي 500 تن برودتي - مدل 2*RCD-L025 – تهران
2 دستگاه چيلر جذبی شعله مستقیم به ظرفيت كلي 560 تن برودتي - مدل 2*RCD-L028- تهران
2 دستگاه برج خنک کننده به ظرفيت كلي 800 تن برودتي - مدل 2*SDC-U400 - تهران