پروژه های ابارا


نام پروژه:

مجتمع تجاری ،اداری و تفریحی کوروش


شهر:

تهران


کارفرما:

شرکت کار و اندیشه


محصولات مورد استفاده:

چیلر های جذبی