پروژه های ابارا


نام پروژه:

رسا


شهر:

تهران


کارفرما:

شرکت کار و اندیشه


محصولات مورد استفاده:

چیلر های جذبی